Deficient Sweating

wei qi deficiency yu ping feng san du14, du20, kd1
ying & wei disharmony gui zhi tang
yin deficiency fire dang gui liu huang tang

 

Excesssive Sweating

excess heat flaring bai hu tang du14 plus cupping
damp heat accumulation long dan xie gan tang
Print