Tonify the Lungs Decoction
Tonify the Qi

Actions: Augments the Qi and stabilizes the exterior.

Pattern: Lung Qi deficiency.

Ren Shen
Huang Qi
Shu Di Huang
Wu Wei Zi
Zi Wan
Sang Bai Pi

Print