Formula Ingredients Pattern Actions Indications
Huang Lian Jie Du Tang

Coptis Decoction to Relieve Toxicity

Huang Lian Fire toxin obstructing all three jiao Drains fire

Relieves toxicity

High fever, irritability, dry mouth & throat, incoherent speech, insomnia, dark urine

T: red w/yellow coat

P: rapid, forceful

Huang Qin
Huang Bai

Zhi Zi

Xie Xin Tang

Drain the Epigastrium Decoction

Da Huang Damp-heat excess with interior clumping Drains fire

Relieves toxicity

Dries dampness

Fever, irritability & restlessness, flushed face, red eyes, dark urine, constipation

T: greasy yellow coat

Huang Lian 

Huang Qin

Pu Ji Xiao Du Yin

Universal Benefit Decoction to Eliminate Toxin

Huang Qin

Huang Lian

Acute, massive febrile disorder of the head due to seasonal epidemic toxin associated with wind-heat & damp-phlegm Clears heat

Eliminates fire toxin

Disperses wind-heat

Strong fever & chills, redness, swelling, & burning pain of head & face, dysfunction of throat, dryness & thirst

T: red w/powdery-white or yellow coat

P: floating, rapid, forceful

Niu Bang Zi

Lian Qiao

Bo He

Jiang Can

Xuan Shen

Ma Bo

Ban Lan Gen

Jie Geng

Gan Cao

Chen Pi
Chai Hu

Sheng Ma

Qing Wen Bai Du Yin

Clear Epidemics and Overcome Toxin Decoction

Shi Gao

Zhi Mu

Gan Cao

Dan Zhu Ye

Severe fire in Qi & Blood levels Clears heat

Relieves toxicity

Cools blood

Drains fire

Intense fever, strong thirst, dry heaves, severe & stabbing headache, extreme irritability, dark scorched lips; delirious speech, rash, nosebleed (severe cases)

T: dark red

P: rapid; submerged & thin or floating & large

Xi Jiao
Sheng Di HuangMu Dan Pi

Chi Shao

Xuan Shen

Huang Lian

Huang Qin

Zhi Zi

Lian Qiao

Jie Geng

Wu Wei Xiao Du Yan

Five-Ingredient Decoction to Eliminate Toxin

Jin Yin Hua Fire toxin due to externally-contracted heat Clears heat

Relieves toxicity

Cools blood

Reduces swelling

All types of boils & carbuncles with localized erythema, swelling, heat, & pain with fever, chills

T: red w/yellow coat

P: rapid

Pu Gong Ying

Zi Hua Di Ding

Ye Ju Hua

Zi Bei Tian Kuei

Liu Shen Wan

Six-Miracle Pill

Niu Huang

Zhen Zhu Mu

Chan Su

Xiong Huang

Bing Pian

She Xiang

Phlegm & severe fire toxin rising to throat (“milk moth”) Relieves fire toxin

Reduces swelling

Alleviates pain

Unilateral or bilateral pustular tonsillitis with severe sore throat & difficulty in swallowing
Print