Pregnancy Induced Hypertension

Primary Patterns LV yin & blood deficiency leading to wind SP & ST deficiency leading to damp accumulation swelling fullnes headache dizziness Yang deficiency Formulas Ling Gui Zhu Gan Tang (modified) Fu Ling 12g Bai Zhu 6g Gui Zhi 6g Zhi Gan Cao 6g Xuan Fu...